emzirmeBe­bek doğ­du­ğun­da ilk gün çok uzun sü­re em­zi­rir­se­niz gö­ğüs uç­la­rı mo­ra­rır, şi­şer ve er­te­si gün be­be­ği­ni­zi hiç em­zi­re­me­ye­cek ha­le ge­lir­si­niz. Be­bek emer­ken me­me ucu­nu­zun ta­ma­mı ve ae­oro­la­nın (me­me ucu­nun et­ra­fın­da­ki ko­yu renk­li kı­sım) bü­yük bir kıs­mı, be­be­ğin ağ­zı için­de ol­ma­lı­dır. Em­me baş­la­dı­ğın­da an­ne me­me ucun­da ağ­rı his­se­di­le­bi­lir. An­cak em­zir­me sü­re­si bo­yun­ca me­me ucu­nun de­vam­lı acı­ma­sı be­be­ğin me­me­yi doğ­ru kav­ra­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir. Me­me ucun­da acı du­yul­ma­sı­nın ne­de­ni, be­be­ğin di­li­ni me­me ye­ri­ne me­me ucu­na kar­şı ha­re­ket et­tir­me­si­dir. Eğer be­bek me­me­yi doğ­ru ola­rak kav­ra­mış­sa her em­me iş­le­mi sı­ra­sın­da çe­ne­si­nin, ba­zen de ku­lak­la­rı­nın ha­re­ket et­ti­ği gö­rü­lür. Be­bek sü­rek­li em­mez. Bir sü­re kuv­vet­li emip, kı­sa ara­lık­lar­la din­le­ne­rek em­me­yi sür­dü­rür. Bu es­na­da siz de su iç­me ih­ti­ya­cı his­se­der­si­niz, böy­le his­se­ti­ği­niz­de an­la­yın ki be­bek siz­den süt alı­yor. Em­zir­me­ye baş­lar­ken ken­di­ni­ze de içe­cek ha­zır­la­yıp, ya­nı­nız­da bu­lun­dur­ma­lı­sınız.

Gö­ğüs uç­la­rı­nı­zı yal­nız­ca su ile te­miz­le­yin. Te­miz­li­ği sa­de­ce ih­ti­yaç var­sa ya­pın, sü­rek­li sil­mek yı­ka­mak, ku­ru kal­ma­yı en­gel­ler ve cil­din do­ğal ko­ru­yu­cu özel­li­ği­ni bo­zar. Gö­ğüs uç­la­rı­nı­zı sık­ça açık bı­ra­kın. Ha­va ile te­mas edip ku­ru­ma­la­rı­na im­kan ta­nı­yın. İhtiyaç duyduğunuzda, göğüs uçlarınızı onaran, yumuşatan, rahatlatıp koruyan bir göğüs ucu kremi kullanabilirsiniz. İlk gün her gö­ğüs­ten em­zir­me sü­re­si 5-10 da­ki­ka­yı geç­me­me­li­dir.Bebeğinizin emme performansını mutlaka değerlendirin çok kuvvetli emen ve hiç memeyi bırakmak istemeyen bir bebek ise, daha ilk gün göğüs uçlarınızı yaralayabilir. Ayrıca uzun uzun da emzirseniz 10 dakika da emse göğüslerinizde kolastrum miktarın fazla olmadığı için her iki durumda da alacağı miktar değişmeyecektir.Çok kuvvetli ve uzun emmek isteyen bebeklere 10 dakika ile sınırlı, bir göğüs ve diğer göğüs istediği kadar emzirilebilir, ancak mutlaka 10 DAKİKALIK ARALIKLARLA GÖĞÜS DEĞİŞTİRİLMELİDİR. Eğer uyuklayan ve ara ara emen bir bebek ise o zaman yarım saat bir göğüste kalmasına rağmen sadece 8 ila 10 dakika ancak emme performansı sağlamıştır. Bu bebeklerde bir öğün bir göğüs diğer öğün ise diğer göğüs verilebilir. Zaman içerisinde bu bebeklerin de emme arzusu güçlenecek, emmesi olgunlaşacak, daha güçlü ve uzun emmeyi başarabilecekler. Sizin de göğüs uçlarınızın hassasiyeti azalacak, toleransı artacak ve acımadan uzun süreler rahatça emzirme yapabileceksiniz. .