Dr.Elif Ebru Güner,”Kır­mı­zıbi­ber tam bir sa­vaş­çısıdır.Ba­zı­la­rı­mı­zın çok tü­ket­ti­ği ba­zı­la­rı­mı­zın ise ka­çın­dı­ğı kır­mı­zı acı bi­ber de se­lü­lit ile sa­vaş­ta bi­ze yar­dım­cı olan bir be­sin. Vü­cu­dun iç­ten ısı üret­me­si için yar­dım­cı olan kır­mı­zı acı bi­ber, böy­le­ce vü­cu­dun da­ha hız­lı yağ yak­ma­sı­nı sağ­lar. Kuş­kon­maz kan do­la­şı­mı­nı dü­zen­ler. Bir di­ğer se­lü­lit düş­ma­nı ise sof­ra­la­rı­mız­da di­ğer be­sin­le­re gö­re da­ha az yer bu­lan kuş­kon­maz. Bu sağ­lık­lı yi­ye­cek ise kan do­la­şı­mı­nı nor­mal dü­ze­ye ge­ti­rir. Kıl­cal da­mar­la­rı güç­len­di­rir. Ay­rı­ca vü­cu­du tok­sin­ler­den arın­ma­ya yar­dım­cı olur­ken, önem­li bir id­rar söktürücü gö­re­vi de gö­rür. ”diye ifade etti.

Dermatoloji Uzmanı Dr.Elif Ebru Güner,”Su cil­di dol­gun­laş­tı­rır.Ha­yat kay­na­ğı su­yu bol­ca tü­ket­mek bi­le pek çok so­ru­nun or­ta­dan kalk­ma­sı­nı ya da azal­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Her gün en az 8 bar­dak su iç­mek cil­di dol­gun­laş­tı­rır, yağ­la­rı ya­kar ve se­lü­lit­le­rin da­ha az gö­rün­me­si­ne yar­dım­cı olur.”dedi.