Her yaştan kadının kabusu olan selülitten kurtulmak için besinlerin gücünden de faydalanmalısınız. Clinimed Dermatoloji Kliniği Uzman Dr.Elif Ebru Güner,konu hakkında bilgiler verdi.

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz besinlerin aynı zamanda selülit düşmanı olduğunu bilmek belki içimizi biraz rahatlatır.

Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Elif Eb­ru Gü­ner, se­lü­lit­ler ile sa­va­şan be­sin­ler ara­sın­da; su, ana­nas, kır­mı­zı acı bi­ber, ye­şil çay, ay çe­kir­de­ği ve kuş­kon­maz ol­du­ğu­nu ifade ediyor.

Ge­ne­tik eği­lim, ös­tro­jen se­vi­ye­si­nin oluş­tur­du­ğu do­la­şım bo­zuk­lu­ğu gi­bi hor­mo­nal ne­den­ler, eg­zer­siz yap­ma­mak ve iler­le­yen yaş ile cilt al­tı bağ do­ku­su­nun za­yıf­la­ma­sı, ha­mi­le­lik ha­ta­lı bes­len­me gi­bi ne­den­ler se­lü­lit olu­şu­mu­na yol açı­yor.

Dr.Elif Ebru Güner,”Ka­dın­la­rın yüz­de 90-95’in­de gö­rü­len, en çok kal­ça­da ve ba­sen­ler­de or­ta­ya çı­kan, vü­cut­ta por­ta­kal ka­bu­ğu gö­rü­nü­mü ya­ra­tan se­lü­lit sı­kış­mış yağ hüc­re­le­rin­den kay­nak­la­nı­yor.Yağ hüc­re­le­ri­nin cil­din al­tın­da bağ do­ku­su ara­sın­da sı­kış­tı­ğı­nı, bağ do­ku­su ara­sı­na sı­kı­şan yağ hüc­re­le­ri de yü­ze­ye doğ­ru iti­lin­ce cilt­te pü­tür­lü bir gö­rü­nüm or­ta­ya çık­ıyor.”dedi.

Dr. Elif Ebru Gü­ner, yağ de­po­la­rı­nı bo­şal­tan ve tok­sin­le­rin vü­cut­tan atıl­ma­la­rı­nı sağ­la­yan bir bes­len­me ve bu­nu des­tek­le­yen eg­zer­siz prog­ra­mı ile se­lü­lit­ten bü­yük oran­da kur­tul­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­di. Dr.Gü­ner, pü­rüz­süz ve ger­gin bir cilt için; trans yağ­lar­dan, tuz­dan, ra­fi­ne şe­ker­den, doy­muş yağ­lar­dan, al­kol­den ve yük­sek mik­tar­da hay­van­sal pro­te­in­den uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne de dik­kat çe­ki­yor.

Dr.Elif Ebru Güner,”Ana­nas de­for­me yağ do­ku­la­rı­nı par­ça­lı­yor.Po­tas­yum açı­sın­dan ZEN­gin, C vi­ta­mi­ni kay­na­ğı, bro­me­la­in’­le do­lu olan ana­nas, kan do­la­şı­mı­nı ar­tır­ma­ya des­tek olur. Ana­nas, içe­ri­ğin­de bu­lu­nan, sin­di­ri­me ve enf­la­mas­yo­nun gi­de­ril­me­si­ne yar­dım­cı olan bro­me­la­in en­zi­mi sa­ye­sin­de yağ hüc­re­le­ri­nin çev­re­si­ni sa­ran de­for­me ol­muş do­ku­yu par­ça­lar ve yağ­la­rın de­po­lan­ma­sı­nı ön­ler. Böl­ge­sel öde­mi de en­gel­le­yen ana­na­sın mu­zun sağ­la­dı­ğı ya­rar­la­ra ben­zer ya­rar­la­rı da bu­lu­nu­yor. ”diye belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:”Ye­şil çay yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­rır. Pek çok ya­ra­rı bi­li­nen ve son yıl­lar­da ül­ke­miz­de da­ha faz­la tü­ke­til­me­ye baş­la­nan ye­şil çay, güç­lü, sağ­lık­lı bir cilt için yar­dım­cı olur. İçe­ri­ğin­de­ki ka­te­şin ile yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­ran ye­şil ça­yın çok güç­lü an­tia­ging et­ki­si bu­lu­nu­yor. Sağ­lık­lı bir sin­di­rim sis­te­mi için ye­şil ça­yın tü­ke­til­me­si öne­ri­lir. Ay­ çe­kir­de­ği do­ku­yu yok et­me­ye yar­dım­cıdır.Bü­yük kü­çük her­ke­sin sev­di­ği ay çe­kir­de­ği de an­ti­ok­si­dan ba­kı­mın­dan zen­gin to­hu­mu ile se­lü­lit do­ku­su­nu yok et­me­ye yar­dım­cı olur. ”dedi.