Çocuklarda akran ilişkileri çocuk ve akran ilişkileri çocukların yaşıtlarıyla ilişkileri okul öncesi dönemde akran ilişkileri akran akran ilişkileri çocuklarda akran ilişkileri akran ilişkileri ölçeği


Okul öncesi dönemdeki akran ilişkileri, o dönemdeki sos­yal ilişkileri, deneyimleri şekillendirmekle beraber bireyin ile­riki yıllardaki sosyal-duygusal uyumunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönem çocuklarının akran ilişkileri­nin gelişiminin, özelliklerinin ortaya konması gerekmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar, okul öncesi eğitimin kalitesinin arttırılmasını, çocuklara sağlıklı sosyal ilişkiler gelişti­recekleri ortamların oluşturulmasını, akranlarıyla sorun yaşayan çocuklara zamanında ve tam anlamıyla destek sağlamayı hatta sorunları başlamadan önlemeyi beraberinde getirecektir.

Akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kuran çocukların sosyal ge­lişimleri başta olmak üzere diğer gelişim alanlarında da kısa ve uzun vadede olumlu ilerlemeler sağlanacaktır. Okul öncesi dönemde çocuğun sosyal ilişkilerini ve do­layısıyla akran ilişkilerini şekillendiren çeşitli gelişim öğe­leri bulunmaktadır. Konuşma becerisi bunlardan biridir. Konuşma; çocukların bilgi almak, bir şeyler anlatmak, tartışmak gibi farklı amaçları gerçekleştirmelerinde önemli becerilerinden biridir.

Akran ilişkileri açısından da konuşma, çocukların akranlarıyla ilişkilerini geliştirmekte, akranları tarafından kabul görmelerini arttırmaktadır. İşbirliği, nezaket, ya­rdımseverlik gibi olumlu sosyal davranışlar, yine bu dönemde başlar ve yıllar ilerledikçe gelişir. Anlaşmazlık ve saldırganlık da okul öncesi dönemdeki akran ilişkilerinin seyrini etkileyebilecek değişkenler arasındadır.

Okul öncesi dönemde dil gelişimi ile birlikte fiziksel saldırganlıktan sözel saldırganlığa geçiş görülebildiği gibi, yine dil gelişimi anlaşmazlıklar karsısında uzlaşmacı çözümlerin bulunmasını da sağlayabilmektedir. Okul öncesi dönemde, akran ilişkilerinin temel niteliklerine bakıldığında bu dönem çocuğunuz için onaylan­manın önemli bir sosyal destek olduğu görülmektedir. Akranlardan gelen yardımı kabullenme ve gerekli durumlarda akranlara yardım etme de ilişkileri geliştirecek diğer unsurlardandır.